Opinie o Tanieprezenty.pl na Opineo.pl
Opinie o Tanieprezenty.pl na Opineo.pl
Zniżka na
pierwsze zakupy
Szybki wybór
na 3 kliknięcia
Wysyłka
już od 10,90 zł
Bezproblemowa
reklamacja
Wszystko na stanie,
natychmiastowa wysyłka!

Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego

www.tanieprezenty.pl
spółki handlowej
4Leaders s.r.o.
z siedzibą Příběnická 695/5, 39001 Tabor, Czechy
numer identyfikacyjny: 281 44 708
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, dział C, wstawka 20248
zajmującej się sprzedażą towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym:

www.tanieprezenty.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy regulamin (zwane dalej "Regulaminem") spółki 4Leaders s.r.o z siedzibą w Czechach, Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28144708, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach, dział C, wstawka 20248 (zwanej dalej „Sprzedawcą”), regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z umową kupna lub na jej podstawie (zwanej dalej „Umową kupna”), zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest zarządzany przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym
www.tanieprezenty.pl(zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
1.2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą, która zamierza nabyć towar od Sprzedawcy, jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.
1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można odrębnie uzgodnić w Umowie kupna. Odmienne postanowienia Umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
1.4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i Regulamin są sporządzone w języku polskim.
1.5. Treść Regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedawcę za zgodą użytkownika (Kupującego ). Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego, dokonanej na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (dalej „konto użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika po każdej ich zmianie pod rygorem uznania podanych danych  za prawidłowe. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru Sprzedawca uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.
2.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 4 lata lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży (w tym Regulamin).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

2.7. Kupującym i użytkownikiem konta może być osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. za potwierdzeniem ich przedstawiciela ustawowego.

 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i ogłoszeniowy, tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy sprzedaży tych towarów. Prezentacja towaru w interfejsie internetowym nie jest ofertą w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszt zwrotu towaru, jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
3.3. W przypadku jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danym ogłoszeniu.

3.4. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.5. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
3.5.1. zamawianym towarze i jego cenie (zamawiany towar jest „wkładany” przez Kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),
3.5.2. sposobie i terminie zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy towaru oraz
3.5.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru oraz ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”)

3.5.4. sposobie i terminie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ze wskazaniem wzoru odstąpienia zgodnym z ustawą oraz informacją o kosztach zwrotu jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, a także kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

3.5.5. danych identyfikujących Sprzedawcę

3.5.6. adresie, w tym adresie do zgłoszenia reklamacji, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu Sprzedawcy

3.5.7. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurze reklamacyjnej

3.5.8. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad

3.5.9.      możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3.6. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które Kupujący wprowadził w zamówieniu, a to ze względu na możliwość wykrywania i korygowania błędów we wprowadzaniu danych do zamówienia przez Kupującego. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy, klikając przycisk „Zrealizuj zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).
3.7. Sprzedawca ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny zakupu, szacunkowych kosztów wysyłki), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.8. Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym wynika z doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedawca przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
3.9. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) Kupujący ponosi sam, przy czym nie różnią się one od podstawowej stawki VAT.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3. 11. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu

d) złożonych przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego.

3.12. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
3.13. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
3.14. Akceptacja Regulaminu i złożenie Zamówienia oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

 

 1.                   CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
  4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach Umowy sprzedaży Kupujący może zapłacić Sprzedawcy w następujący sposób:
  - gotówką lub bezgotówkową kartą płatniczą lub kredytową za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
  - przelewem bezgotówkowym na konto Sprzedawcy podane Kupującemu przez Sprzedawcę (zwane dalej „kontem Sprzedawcy”);
  - bezgotówkowo przez bramkę płatniczą;
  - bezgotówkowo kartą płatniczą lub kartą kredytową.

Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Kupujący. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru


4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni od zawarcia Umowy kupna.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z podaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez Kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.
4.6. Sprzedawca ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia, zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Kupujący nie może być zwolniony z obowiązku zapłaty ceny zakupu przez zaręczenie, że nie miał możliwości oględzin przedmiotu.
4.7. Ewentualne rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą się ze sobą łączyć.
4.8. Sprzedawca 4Leaders s.r.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

4.9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę̨ VAT obejmującą  dostarczane Towary.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie można odstąpić od Umowy sprzedaży:

a)                   na dostawę towarów, które zostały zmienione zgodnie z wolą Kupującego lub dla niego tj. nie może odstąpić od umowy,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)                 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)                  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronnę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)                   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Regulaminu lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna w rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, przy czym w przypadku, jeśli przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży musi zostać wysłane do Sprzedawcy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Do odstąpienia od Umowy kupna służy formularz reklamacyjny -
www.tanieprezenty.pl/reklamace. Kupujący po wypełnieniu formularza reklamacyjnego będzie czekał na instrukcje Sprzedawcy dotyczące dalszego postępowania.
5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość́, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna, Kupujący ponosi bezpośredni koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą pocztą.
5.4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.5              Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt 5.3-5.4 niniejszego regulaminu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Kupującego z żadnym dodatkowym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze rzecz od Kupującego.
5.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Z tego tytułu sprzedawca jest uprawniony do potrącenia odszkodowania z ceny zakupu, którą musi zwrócić Kupującemu po odstąpieniu od Umowy.

5.7. W przypadku przekazania Kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od Umowy sprzedaży, to umowa darowizny na taki prezent traci moc, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu wraz z zakupionym towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
6.1. Jeżeli środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie Kupującego, to Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
6.2. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na mocy Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.
6.3. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczaniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy.
6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru i, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
6.5. Inne prawa i obowiązki stron dotyczące transportu towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy Sprzedawcy, jeżeli takowe zostały wydane przez Sprzedawcę.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Kupujący, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA
7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania regulują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności o obowiązkach, umowie kupna i ochronie konsumenta.
7.2. Sprzedawca zapewnia, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności Sprzedawca zapewnia, że w momencie przejęcia towaru przez Kupującego:
7.2.1. towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku uzgodnienia ma cechy opisane przez Sprzedawcę bądź producenta lub których Kupujący oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter towaru i reklamę przez nich wykonaną,
7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
7.2.3. towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze; oraz
7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

8. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi


8.1. 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres:
4Leaders s.r.o.
Vožická 620,

390 02 Tábor,

Republika Czeska
lub
b) przesłane na adres e-mail:
info@tanieprezenty.pl
lub
c) 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego
www.tanieprezenty.plLink na reklamační formulář


8.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 w polskim Kodeksie Cywilnemu. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

8.3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać́ lub dostarczyć́ reklamowany Towar, jeżeli jest  to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać́ na adres wskazany w pkt. 8.1. lit. a niemniejszego regulaminu.

8.4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową.

8.5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym  zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Kupujący Bedą posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:

 1.       jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2.       jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3.       może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez UOKIK - Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4.       złożyć swoją skargę̨ za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji i zamówień Kupującym może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
Sklep internetowy
4Leaders s.r.o.
Příběnická 695/5

39001 Tabor
 Republika Czeska
b) telefonicznie pod numerem telefonu:+48 729 086 372
c) za pośrednictwem e-mail: info@tanieprezenty.pl

 

11. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
11.1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.
11.2. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej w Republice Czeskiej. Inspekcję zezwoleń handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych jako organ w zakresie określonym przez art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (zwane dalej „RODO”),
z którym można skontaktować się:

 •          kierując korespondencje na adres: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub
 •          za pośrednictwem niniejszego adresu:  https://uodo.gov.pl/.

 11.3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewódzkie Inspekcje Handlowe w ograniczonym zakresie między innymi nadzoruje przestrzeganie obowiązków w zakresie ochrony konsumentów.
11.4. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności. Kupujący nie ma prawa żądać od Sprzedawcy wznowienia negocjacji umowy, nawet jeśli udowodni, że nie mógł racjonalnie przewidzieć ani wpłynąć na zmianę okoliczności oraz że fakt ten nastąpił dopiero po zawarciu umowy lub stał się znany Kupującemu po zawarciu umowy.

12. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
12.1. Sprzedawca realizuje dla kupujących program lojalnościowy.
12.2. Każdy Kupujący, który posiada zarejestrowane konto użytkownika, zostaje uczestnikiem programu lojalnościowego.
12.3. Kupujący w ramach programu lojalnościowego może otrzymać kredyty, które służą do zakupu towarów, przy czym 1 kredyt ma wartość 1,-
(zwane dalej „Kredyty”).
12.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rejestracji w programie lojalnościowym, Kredyty są zgodnie z regułą naliczane nie wcześniej niż 14 dni po opłacie za zamówienie i/lub wzięciu udziału w ogłoszonym i zorganizowanym przez Sprzedawcę konkursie.
12.5. Program lojalnościowy zawiera 4 poziomy, które Kupujący może osiągnąć. Podstawowym poziomem jest poziom „bronze”, pozostałe to „silver”, „gold” i „VIP”. Poziomy są automatycznie przyznawane zarejestrowanym Kupującym na podstawie tego, ile wydali na towary w ciągu ostatnich 365 dni.
12.6. Jeżeli Kupujący uzyska Kredyty z zamówienia lub z konkretnego konkursu i/lub Kredyty z innego powodu przypisze mu Sprzedawca, możliwe jest wykorzystanie takich Kredytów tylko w okresie określonym przez Sprzedawcę (dalej „Wygaśnięcie”). Jeżeli Kupujący nie wykorzysta Kredytów w okresie Wygaśnięcia, wówczas takie nie wykorzystane Kredyty przepadną bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania i nie będzie już możliwe ich wykorzystanie. Kredyt jest wykorzystywany z chwilą zawarcia Umowy kupna, w której Kupujący wybrał opcję wykorzystania Kredytów na spłatę części płatności.
12.7. Jeżeli Kupujący wykorzysta swoje Kredyty przed okresem Wygaśnięcia, a następnie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy kupna zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy prawo o konsumentach, okres Wygaśnięcia zastosowanych Kredytów jest równy liczbie dni pozostałych do daty Wygaśnięcia w dniu ich wykorzystania.
12.8 Integralną częścią niniejszego Regulaminu są także inne warunki programu lojalnościowego dla kupujących znajdujące się na stronie internetowej pod adresem https://
www.tanieprezenty.pl/Věrnostní program.
12.9 Warunki programu lojalnościowego mogą być jednostronnie zmienione przez Sprzedawcę w każdym czasie.

13. OCENA PRODUKTU
13.1. Sprzedawca daje Kupującemu możliwość oceny zakupionego towaru na stronie internetowej. 13.2. Zapewnienie możliwości oceny konkretnych towarów zależy wyłącznie od uznania Sprzedawcy

13.3. Dokonując oceny, Kupujący wyraża zgodę na publikację swojej oceny wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej.

13.4. Kupujący nie jest uprawniony do późniejszej zmiany treści swojej oceny lub wycofania oceny, nawet w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zmiana oceny lub jej usunięcie jest dopuszczalne za obopólną zgodą Sprzedawcy i Kupującego.

13.5 Oceny powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać: 

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, przemocy,

b) danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,

c) adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym

13. 6. Sprzedawca ma prawo do jednostronnego usunięcia oceny, jeżeli:

a) jej treść narusza przepisy prawa,

b) porządek publiczny

c) dobre obyczaje

d) naruszają niniejszy regulamin

e) zostały omyłkowo wystawione do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

f) treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,

g) treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna, nie dotyczy to jednak znaków specjalnych właściwych dla języka, w którym wystawiona została ocena

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
14.1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4Leaders s.r.o z siedzibą w Czechach, Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28144708, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach, dział C, wstawka 20248. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 •                 pod ww. adresem,
 •                 za pośrednictwem e-mail: info@tanieprezenty.pl 
 •                 za pośrednictwem numerem telefonu: +48 729 086 372  – opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się w Polityce prywatności  dostępnej pod adresem:https://www.tanieprezenty.pl/gdpr
15. DOSTAWA
15.1. Dostawa dla Kupującego może być realizowana na adres e-mail Kupującego.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. Stosunek ustanowiony Umową sprzedaży podlega polskiemu prawu.
16.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia już nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
16.3. Umowa sprzedaży, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
13.4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy kupna jest dołączony do Regulaminu.
W Taborze, Republika Czeska dnia 1.6.2022

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę̨ przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z podjętym kontaktem oraz realizowanymi działaniami biznesowymi i handlowymi

 

UWAGA:

Niniejsza informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z usług oferowanych przez nasz sklep internetowy znajdujący się na www.tanieprezenty.pl oraz w związku z zawieraniem umów za jego pośrednictwem. Informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności www.tanieprezenty.pl/ Odkaz na dokument o ochraně osobních údajů.

 1.                    Administrator

Administratorem („Administrator”) Państwa danych osobowych jest 4Leaders s.r.o z siedzibą w Czechach, Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28144708, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach, dział C, wstawka 20248

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 •                 pod ww. adresem,
 •                 za pośrednictwem e-mail: info@tanieprezenty.pl
 •                 za pośrednictwem numerem telefonu: +420 380 070 162  – opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora.  
 1.                     Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami, do których zaliczyć należy:

 •                 w następstwie udostępnienia nam Państwa danych osobowych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania / oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszych stronach internetowych);
 •                 w ramach realizowanej współpracy/realizowanej umowy;
 •                 pozyskanie Państwa danych osobowych z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).          
 1.                Zakres przetwarzania
 •                 Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, dane osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych.
 •                 W związku ze wspomnianymi relacjami możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

o      dane identyfikacyjne,

o      dane teleadresowe,

o      dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz

o      inne dane osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.               

 •                 Powyższe dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.
 1.                    Cel i podstawa przetwarzania

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 •                 nawiązania współpracy i zawarcia umowy;
 •                 wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia;
 •                 udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 •                 marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
 •                 obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń;
 •                 wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).

Podstawą przetwarzania w powyższych celach danych osobowych przez Administratora jest:

 •                 niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 •                 realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 •                 prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 1.                    Okres przetwarzania

Dane osobowe:

 •                 zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;
 •                 udostępnione przez Państwa w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1.                    Odbiorcy

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które:

 •                 pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych);
 •                 pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikację;
 •                 zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) oraz
 •                 zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności.         
 1.                    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Co do zasady nie przekazujemy danych poza EOG.

Może się jednak zdarzyć, że Państwa dane osobowe zostaną wyjątkowo przekazane naszym partnerom przetwarzającym je poza EOG, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w tzw. chmurze).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. oparte na zaleceniach organów (dostęp: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_pl,   standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejskąoraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spełniające wymogi RODO. W przypadku ewentualnego przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony, poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych.

Przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG, które możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej:  info@tanieprezenty.pl.

 1.                    Uprawnienia

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

 •                 dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 •                 żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 •                 usunięcia danych osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 •                 przenoszenia danych osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 •                 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 •                 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

o        listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

o        przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

o        za pośrednictwem Administratora:  info@tanieprezenty.pl

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Niniejsza wersja obowiązuje od 01 czerwca 2022 r.

 

Zespół 4Leaders, s.r.o